điều lệ lh hội dnvntca

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ LIÊN HIỆP CÁC HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI CHÂU ÂU

Điều 1. Tên gọi
 • Tên tiếng Việt: Liên Hiệp các Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Châu Âu.
 • Tên tiếng Anh: Vietnamese Business Association in Europe
 Điều 2. Mục đích hoạt động
 1. Tạo môi trường để các doanh nghiệp thành viên giao lưu trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, tìm kiếm các cơ hội liên doanh, liên kết trong các hoạt động kinh doanh và đầu tư trên các địa bàn có cơ hội kinh doanh.
 2. Làm cầu nối giữa các doanh nghiệp thành viên và các cơ quan quản lý nhà nước trong nước cũng như tại các nước sở tại.
 3. Làm cầu nối với các doanh nghiệp trong nước.
 4. Hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên trong việc quảng bá thương hiệu, xây dựng uy tín doanh nghiệp.
 5. Hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên trong các họat động kinh doanh.
 Điều 3. Tư cách pháp nhân
 • Liên Hiệp  chưa đăng ký pháp nhân. Tùy thuộc vào nhu cầu trong quá trình hoạt động và các điều kiện pháp lý thuận lợi, Liên Hiệp sẽ đăng ký pháp nhân vào thời điểm thích hợp.
 • Việc đăng ký pháp nhân sẽ được quyết định tại Hội nghị Doanh nghiệp hàng năm.
 Điều 4. Nguyên tắc hoạt động
 1. Liên Hiệp hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tuân thủ luật pháp các nước mà các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh và luật pháp quốc tế.
 2. Các quyết định của Liên Hiệp có hiệu lực khi được thông qua với quá bán biểu quyết.
Điều 5. Hội viên
 • LIÊN HIỆP CÁC HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TẠI CHÂU ÂU bao gồm các thành viên là các HỘI DOANH NGHIỆP, hoặc CÁC CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP (tại các nước chưa đăng ký Hội Doanh nghiệp) các nước sở tại trong khu vực Châu Âu.
 • Các Hội Doanh nghiệp tham gia LIÊN HIỆP bằng việc thực hiện thủ tục đăng ký gia nhập Hội viên (có xác nhận bằng văn bản của Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nước sở tại). Đối với các Câu lạc bộ Doanh nghiệp, ngoài thủ tục đăng ký nói trên, cần thêm giới thiệu của Cơ quan Đại diện nước CHXHCN Việt Nam tại nước sở tại.
Điều 6. Nghĩa vụ của hội viên
 1. Tuân thủ điều lệ Liên Hiệp, thực hiện nghị quyết của Liên Hiệp, tham gia các hoạt động của Liên Hiệp, đoàn kết hợp tác với các hội viên khác để xây dựng tổ chức Liên Hiệp ngày càng vững mạnh.
 2. Đóng đầy đủ hội phí và các khoản đóng góp khác.
Điều 7. Cơ cấu tổ chức
 1. Ban Chấp hành Liên Hiệp.
 • Được hình thành trên cơ sở mỗi Hội Doanh nghiệp tại các nước cử 2 thành viên (là ủy viên Ban Chấp hành Hội ở nước sở tại). Danh sách Ban Chấp hành được thông qua tại Hội nghị Doanh nghiệp.
 • Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành là 3 năm. Ban Chấp hành họp 6 tháng một lần.
 1. Nhiệm vụ Ban Chấp hành.
 • Tổ chức thực hiện các quyết định được thông qua tại các cuộc hội nghị thường kỳ.
 • Cùng nước chủ nhà tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp hàng năm.
 • Phân công Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Liên Hiệp.
 1. Ban Thường trực Liên Hiệp.
 • Ban Thường trực do Ban Chấp hành phân công, gồm 5 thành viên: Chủ tịch Liên Hiệp  , các Phó Chủ tịch và các thành viên khác thuộc Ban Chấp hành.
 • Ban Thường trực có nhiệm vụ điều khiển hoạt động của Liên Hiệp giữa các kỳ họp  của Ban Chấp hành.
 1. Ban Thư ký Liên Hiệp.
 • Gồm Tổng Thư ký và từ 2-4 thành viên do các Hội Doanh nghiệp thành viên giới thiệu và được các thành viên Liên Hiệp thông qua tại Hội nghị Doanh nghiệp thường kỳ.
 • Nhiệm kỳ Ban Thư ký là 3 năm.
 • Ban Thư ký có nhiệm vụ giám sát tài chính và các khoản chi tiêu của Liên Hiệp, cũng như, quản lý tài sản Liên Hiệp.
Điều 8. Trụ sở Liên Hiệp
 1. Liên lạc nội bộ Liên Hiệp thông qua trang Website và hệ thống e-mail.
 2. Địa chỉ liên hệ đối ngoại: Cộng hòa Czech hoặc Cộng hòa Ba Lan.
Điều 9. Phương thức hoạt đông của  Liên Hiệp
 1. Mỗi năm tổ chức một lần Diễn đàn Doanh nghiệp luân phiên tại các nước thành viên Liên Hiệp. Tất cả các Hội Doanh nghiệp thành viên có trách nhiệm tham gia.

Hội Doanh nghiệp nước đăng cai hội nghị và Liên Hiệp là các đơn vị tổ chức hội nghị. Ban Chấp hành Liên Hiệp có trách nhiệm cùng Hội Doanh nghiệp nước chủ nhà thống nhất về các vấn đề sau:

 • Nội dung hội nghị
 • Chương trinh hội nghị
 • Thành phần tham gia hội nghị (đại diện doanh nghiệp của các Hội thành viên, khách mời, các doanh nghiệp đăng ký).
 • Nước đăng cai đảm nhiệm các công việc còn lại để đảm bảo hội nghị được tổ chức thành công.
 1. Tổ chức các Hội thảo Chuyên đề hoặc các cuộc giao lưu tại những nhóm nước trong một khu vực. Dự kiến 1-2 lần trong năm. Tham gia tự nguyện.
 2. Xây dựng Logo, trang Website cho Liên Hiệp .
 3. Xây dựng Catalog của Lien Hiệp.
Điều 10. Nguồn thu tài chính
 1. Hội phí theo qui định của Liên Hiệp . Mức hội phí do Liên Hiệp quyết định tại hội nghị thường kỳ.
 2. Tài trợ của các doanh nghiệp, doanh nhân.
 3. Các khoản thu hợp pháp khác.
Điều 11. Hiệu lực thi hành
 1. Điều lệ này gồm 11 Điều đã được Liên Hiệp Các Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Châu Âu  thông qua ngày 12 tháng 09 năm 2009 tại Berlin.
 2. Điều lệ Liên Hiệp các Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Châu Âu có hiệu lực từ ngày được thông qua. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên  Hiệp phải do các Hội viên Liên Hiệp thông qua tại Hội nghị Thường kỳ. Điều lệ sẽ mặc nhiên hết hiệu lực khi Liên Hiệp  bị giải thể, tự giải thể hoặc ngừng hoạt động.

                                                                                                                                                    Berlin ngày 12/9/2009