đăng ký dự diễn đàn

Chúng tôi đề nghị các nước  gửi danh sách đăng ký tham dự Diễn đàn, đăng ký khách sạn Danh sách đăng ký làm Visa và các thông tin khác trước ngày 15/07/2019.

hợp tác - hội nhập - thành công